HoviKoti

Tekstin koko

A- | A+

Toiminnan periaatteet

HoviKodin johto ja henkilökunta ovat yhdessä luoneet yritykselle arvot ja toimintaa ohjaavat periaatteet. Arvojen ja toimintaa ohjaavien periaatteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti johdon ja henkilöstön yhteisissä tilaisuuksissa.


1. Asukkaan kunnioittaminen

  • eettisyys
  • itsemääräämisoikeus
  • asiakaslähtöisyys
  • tasa-arvo
  • yksilöllisyys

HoviKodin toiminta on eettisesti oikeaa ja päätökset tehdään asukkaan tarpeisiin sekä toiveisiin perustuen.

Asukas kohdataan omana yksilönä tapoineen, tottumuksineen ja tarpeineen asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Asukasta kannustetaan aktiiviseen omatoimisuuteen henkilöstön ohjaamana ja tukemana. Kaikkia asukkaita kohdellaan tasa-arvoisesti asukkaan yksilöllisyyttä arvostaen.


2. Hyvä palvelu

  • ammatillisuus
  • turvallisuus; fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

Toiminnan tavoitteena on tarjota hyvää palvelua, hoitoa ja kuntoutusta. Yrityksessä on käytössä omahoitajajärjestelmä ja toiminnan tueksi laaditaan yksilölliset kirjalliset hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat. Hyvä palvelu perustuu henkilöstön korkeaan ammattitaitoon ja ammatillisuuteen. Jokainen työntekijä vastaa omasta työstään ja työnsä tuloksista, sekä on velvollinen kehittämään itseään, ammattitaitoaan, työtapojaan ja työympäristöään.


3. Yhteistyö

  • luotettavuus
  • vastuu
  • tasa-arvo työssä
  • vuorovaikutuskyky
  • joustavuus

Luottamusta rakennetaan avoimella vuorovaikutuksella yrityksen johdon, henkilöstön, asukkaiden, omaisten, verkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Mielipiteitä, palautteita ja kehitysehdotuksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja niiden antamiseen kannustetaan. Yrityksen henkilöstö toimii tasa-arvoisena tiiminä ja on aktiivisessa yhteistyössä asukkaiden, omaisten, verkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.


4. Jatkuva kehitys

  • luovuus
  • uusien asioiden omaksuminen
  • ammatillisuuden kehittäminen
  • työssä oppiminen
  • toisten tukeminen

Toiminnan tavoitteena on asukastyytyväisyys sekä -hyvinvointi ja se saavutetaan asukkaiden tarpeista lähtevällä laadukkaalla hoito- ja kuntoutustyöllä. Panostamme yhdessäoloon, viihtyvyyteen, asiakkaiden kuntoutumisen tukemiseen ja yhteisön me-hengen luomiseen.

Laatupolitiikassa on määritelty yrityksen suhtautuminen laatuun ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Johto visioi tulevaisuuden tavoitetilaa ja kannustaa sekä innostaa henkilöstöä etsimään innovatiivisia toimintatapoja. Koko henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Toisilta oppimalla, toisia tukemalla ja kannustamalla kehitämme toimintaamme kohti erinomaisuutta. HoviKoti kannustaa henkilöstöään ja sidosryhmiään yritteliäisyyteen.